બહિષ્કાર

Gujarati

  Substantivo

બહિષ્કાર

  1. Boicot.