புவேர்ட்டோ ரிக்கோ

Támil

  Topónimo

புவேர்ட்டோ ரிக்கோ

  1. Porto Rico.