അന്‍ഡോറ

Malaiala

  Topónimo

അന്‍ഡോറ

  1. Andorra.