බ්‍රහස්පතින්දා

Cingalés

  Substantivo

බ්‍රහස්පතින්දා

  1. (Tempo) Xoves.