ជីវភូមិវិទ្យា

Khmer

  Substantivo

ជីវភូមិវិទ្យា

  1. (Bioloxía) Bioxeografía.