ថ្ងៃពុធ

Khmer

  Substantivo

ថ្ងៃពុធ (tngai bpŭt)

  1. (Tempo) Mércores.