ថ្ងៃសៅរ៏

Khmer

  Substantivo

ថ្ងៃសៅរ៏ (tngai sao)

  1. (Tempo) Sábado.