ហ្សាម៉ាអ៊ីក

Khmer

  Topónimo

ហ្សាម៉ាអ៊ីក

  1. Xamaica.