អាង់កូឡា

Khmer

  Topónimo

អាង់កូឡា

  1. Angola.