Usuario:Furagaitas/mv3

Cuestións de formatoEditar

Ver os comentarios xerais

Número máximo de imaxesEditar

Comentarios
Nos artigos poderanse usar...

Cantas imaxes se queiraEditar

 1. ...

5 imaxesEditar

 1. ...

2 imaxesEditar

 1. ...

1 imaxeEditar

 1. ...

Ningunha imaxeEditar

 1. ...


...por cada...Editar

Comentarios
O número de imaxes especificado no apartado anterior refírese a cada...

ArtigoEditar

 1. ...

LinguaEditar

 1. ...

Categoría gramaticalEditar

 1. ...

DefiniciónEditar

 1. ...


Uso de imaxes animadasEditar

Comentarios
¿Permitirase o uso de imaxes animadas?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Uso de sons de exemploEditar

Comentarios
¿Permitirase o uso de sons a modo de exemplo?

Si, no mesmo número que as imaxesEditar

 1. ...

Si, coas seguintes condicións (especifíquese)Editar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Tipo de letra das cabeceirasEditar

Comentarios
O texto das cabeceiras e nomes de liña terán o texto en...

CursivaEditar

 1. ...

RedondaEditar

 1. ...


Castelán/españolEditar

Comentarios
A lingua española/castelá deberá figurar nas cabeceiras de lingua, traducións, etc, como...

CastelánEditar

 1. ...

EspañolEditar

 1. ...


Éuscaro/vascoEditar

Comentarios
A lingua vasca/éuscara deberá figurar nas cabeceiras de lingua, traducións, etc, como...

ÉuscaroEditar

 1. ...

VascoEditar

 1. ...


Holandés/neerlandésEditar

Comentarios
A lingua neerlandesa/holandesa deberá figurar nas cabeceiras de lingua, traducións, etc, como...

HolandésEditar

 1. ...

NeerlandésEditar

 1. ...

Orde dos idiomas (1)Editar

Comentarios
Nas entradas que recollan máis dun idioma, a orde recomendada dos mesmos será:

En orde alfabética, mais co galego de primeiro se for o casoEditar

 1. ...

Puramente en orde alfabéticaEditar

 1. ...

A orde que prefira o editorEditar

 1. ...


Orde dos idiomas (2)Editar

Comentarios
Na cuestión anterior, a orde alfabética refírese a...

Orde alfabética de nome de linguaEditar

 1. ...

Orde alfabética de abreviatura de linguaEditar

 1. ...


Bandeiras nas cabeceiras de lingua (1)Editar

Comentarios
¿Usaranse bandeiras nas cabeceiras de lingua?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Bandeiras nas cabeceiras de lingua (2)Editar

Comentarios
No caso de que se usen bandeiras nas cabeceiras de lingua, ¿poderase usar máis de unha?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Bandeiras nas cabeceiras de lingua (3)Editar

Comentarios
No caso de que se poida usar máis dunha bandeira nas cabeceiras de lingua, ¿como se representarían?

Usando unha imaxe animada para representar os estados nos que é oficial (ou as rexións nas que, sendo ou non oficial, se fala)Editar

 1. ...

Coas bandeiras dos 2 ou 3 estados ou rexións nos que máis se fale esa linguaEditar

 1. ...


Bandeiras nas cabeceiras de lingua (4)Editar

Comentarios
No caso de que só se poida usar unha bandeira nas cabeceiras de lingua, esta sería...

A da rexión na que se orixinase esa linguaEditar

 1. ...

A da rexión na que se orixinase esa lingua, pero a do resto do país se se extendeu por unha parte importante do mesmoEditar

 1. ...

A do país ou rexión que máis falantes teña desa linguaEditar

 1. ...

Deseño da cabeceira de linguaEditar

Comentarios

Cabeceira 1Editar

 1. ...

Cabeceira 2Editar

 1. ...

Cabeceira 3Editar

 1. ...

Cabeceira 4Editar

 1. ...

Cabeceira 5Editar

 1. ...

Cabeceira 6Editar

 1. ...

Cabeceira 7Editar

 1. ...


Texto da cabeceira de lingua (1)Editar

Comentarios
Á parte do nome en galego da lingua, ¿a cabeceira amosará a abreviatura da lingua?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Texto da cabeceira de lingua (2)Editar

Comentarios
Á parte do nome en galego da lingua, ¿a cabeceira amosará o nome da lingua na propia lingua?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Texto da cabeceira de lingua (3)Editar

Comentarios
O nome de lingua irá en...

MaiúsculasEditar

 1. ...

A inicial en maiúscula e o resto en minúsculasEditar

 1. ...

MinúsculasEditar

 1. ...


Ligazón da cabeceira de lingua (1)Editar

Comentarios
¿As cabeceiras de lingua poderán ter unha ligazón?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Ligazón da cabeceira de lingua (2)Editar

Comentarios
No caso de que as cabeceiras de lingua teñan ligazón, esta será con...

Coa entrada correspondente a ese nomeEditar

 1. ...

Coa categoría que recolle todas as palabras desa linguaEditar

 1. ...

Cunha páxina do Galizionario (apéndice) que describa esa linguaEditar

 1. ...

Coa páxina da Galipedia correspondente a esa linguaEditar

 1. ...

Co Wiktionary nesa lingua, se existeEditar

 1. ...


Numeración de acepcións (1)Editar

Comentarios
¿Numeraranse as acepcións?

SiEditar

 1. ...

Se intercalan entre elas os sinónimos, tradución,..., non; se se listan todas xuntas, siEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...

Numeración de acepcións (2)Editar

Comentarios
De numerárense as acepcións, ¿como será esta numeración?

AbsolutaEditar

 1. ...

Relativa (Acepción 1 de 6, p.ex.)Editar

 1. ...


Deseño do cadro de conxugaciónEditar

Comentarios

Conxugación 1Editar

 1. ...

Conxugación 2Editar

 1. ...

Conxugación 3Editar

 1. ...

Conxugación 4Editar

 1. ...


Ocultar o cadro de conxugaciónEditar

Comentarios | Exemplo 1 - Exemplo 2
¿Ocultar o cadro de conxugación cun cadro despregable?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Pronomes do cadro de conxugación (1)Editar

Comentarios
¿Debe amosar pronomes o cadro de conxugación?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Pronomes do cadro de conxugación (2)Editar

Comentarios
No caso de amosar pronomes no cadro de conxugación, ¿deben aparecer vostede e vostedes?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Pronomes do cadro de conxugación (3)Editar

Comentarios
No caso de amosar pronomes no cadro de conxugación, ¿deben aparecer nosoutros e vosoutros?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Pronomes do cadro de conxugación (4)Editar

Comentarios
No caso de amosar pronomes no cadro de conxugación, ¿deben aparecer tamén os femininos (ela, nosoutras, vosoutras, elas?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...

Imperativo negativoEditar

Comentarios
¿Débese engadir a forma negativa do imperativo ó cadro de conxugación?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Linguas con TraduciónsEditar

Comentarios

Só o galegoEditar

 1. ...

TodasEditar

 1. ...


Orde das linguas na sección TraduciónsEditar

Comentarios

Alfabética de nomes de linguaEditar

 1. ...

Alfabética de abreviaturas de linguaEditar

 1. ...

A que decida o editorEditar

 1. ...


Ligazóns dos nomes de lingua da sección Traducións (1)Editar

Comentarios
¿Os nomes das linguas da sección Traducións poderán ter unha ligazón?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Ligazóns dos nomes de lingua da sección Traducións (2)Editar

Comentarios
No caso de que os nomes das linguas da sección Traducións teñan ligazón, esta será con...

Coa entrada correspondente a cada nomeEditar

 1. ...

Coa categoría que recolle todas as palabras desa linguaEditar

 1. ...

Cunha páxina do Galizionario (apéndice) que describa esa linguaEditar

 1. ...

Coa páxina da Galipedia correspondente a esa linguaEditar

 1. ...

Co Wiktionary nesa lingua, se existeEditar

 1. ...


Formato dos nomes de lingua da sección Traducións (1)Editar

Comentarios | Exemplos
O nome de lingua irá en...

NegriñaEditar

 1. ...

Grosor normalEditar

 1. ...


Formato dos nomes de lingua da sección Traducións (2)Editar

Comentarios | Exemplos
O nome de lingua irá en...

MaiúsculasEditar

 1. ...

A inicial en maiúscula e o resto en minúsculasEditar

 1. ...

MinúsculasEditar

 1. ...


Xénero e número das traduciónsEditar

Comentarios
¿Amosarase información sobre o xénero ou o número das traducións na sección Traducións?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Interwikis na sección TraduciónsEditar

Comentarios
As ligazóns coas páxinas das traducións doutros wiktionaries deben seguir o formato...

Modelo...Editar

 1. número ...


Cadro para as traduciónsEditar

Comentarios
As listas de traducións longas agocharanse...

...cunha caixa con barra de desprazamento verticalEditar

 1. ...

...cunha caixa despregableEditar

 1. ...

...como prefira o editorEditar

 1. ...


Xerarquía do Ver taménEditar

Comentarios
Debe haber unha sección "Ver tamén"...

Por páxinaEditar

 1. ...

Por idiomaEditar

 1. ...

Por etimoloxía (dentro de cada idioma)Editar

 1. ...

Por categoría gramatical (dentro de cada idioma)Editar

 1. ...

Por definiciónEditar

 1. ...

Tratamento de verbos con dúas funcións gramaticais de diferente significadoEditar

Comentarios
Nas entradas de verbos con dúas funcións gramaticais (por exemplo, un verbo pronominal e tamén intransitivo) cuxos significados son diferentes, débese:

Repetir a cabeceira da categoría gramaticalEditar

 1. ...

Usar o modelo:sem para especificar a función do verbo en cada definiciónEditar

 1. ...

Crear un título de rango menor para cada función verbalEditar

 1. ...

Verbos pronominaisEditar

Comentarios
¿Os verbos pronominais poderán ter páxina propia (p.ex. [[afeitarse]])?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


Adverbios rematados en -menteEditar

Comentarios
Os adverbios derivados de adxectivos engadindo o sufixo -mente ¿poderán ter páxina propia?

SiEditar

 1. ...

NonEditar

 1. ...


O uso do diminutivo e aumentativoEditar

Comentarios
¿Débese colocar información sobre o diminutivo e o aumentativo das entradas?

Si, en Termos derivados como unha ligazónEditar

 1. ...

Si, no mesmo paréntese en que vai a versión en plural da palabra - non en forma de ligazónEditar

 1. ...

Si, no mesmo paréntese en que vai a versión en plural da palabra - en forma de ligazónEditar

 1. ...

Si, como unha táboaEditar

 1. ...

Si, como unha táboa e como entrada independenteEditar

 1. ...

Non, a menos que tiver significado específico e neste caso debe ser colocado na sección Termos derivadosEditar

 1. ...

NuncaEditar

 1. ...