آنتیگوا و باربودا

Persa

  Topónimo

آنتیگوا و باربودا

  1. Antiga e Barbuda.