ਬਾਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ

Punjabi

  Topónimo

ਬਾਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ

  1. Bosnia-Hercegovina.

Variantes