અંડોરા

Gujarati

  Topónimo

અંડોરા

  1. Andorra.