અફઘાનિસ્તાન

Gujarati

  Topónimo

અફઘાનિસ્તાન

  1. Afganistán.