આફ્રિકા

Gujarati

  Topónimo

આફ્રિકા

  1. África.