આર્મીનિયા

Gujarati

  Topónimo

આર્મીનિયા

  1. Armenia.