ઑસ્ટ્રિયા

Gujarati

  Topónimo

ઑસ્ટ્રિયા

  1. Austria.