ડેનમાર્ક

Gujarati

  Topónimo

ડેનમાર્ક

  1. Dinamarca.