તુર્કસ્તાન

Gujarati

  Topónimo

તુર્કસ્તાન

  1. Turquía.