પોલેંડ

Gujarati

  Topónimo

પોલેંડ

  1. Polonia.