બેલારૂસ

Gujarati

  Topónimo

બેલારૂસ

  1. Bielorrusia.