ஆப்கானிஸ்தான்

Támil

  Topónimo

ஆப்கானிஸ்தான்

  1. Afganistán.