யமேக்கா

Támil

  Topónimo

யமேக்கா

  1. Xamaica.