வியஞ்சான்

Támil

  Topónimo

வியஞ்சான்

  1. Vientiane.