ఆఫ్రికా

Telugú

  Topónimo

ఆఫ్రికా

  1. África.