కేప్ వర్దె

Telugú

  Topónimo

కేప్ వర్దె

  1. Cabo Verde.