పది లక్షలు

Telugú

  Número cardinal

పది లక్షలు

  1. Millón.