ನಿರೀಶ್ವರವಾದ

Canarés

  Substantivo

ನಿರೀಶ್ವರವಾದ

  1. (Relixión) Ateísmo.