ആഫ്രിക്ക

Malaiala

  Topónimo

ആഫ്രിക്ക

  1. África.