ഗ്രീസ്

Malaiala

  Topónimo

ഗ്രീസ്

  1. Grecia.