താപഗതികം

Malaiala

  Substantivo

താപഗതികം

  1. (Física) Termodinámica.