നിരീശ്വരവാദം

Malaiala

  Substantivo

നിരീശ്വരവാദം

  1. (Relixión) Ateísmo.