വിയന്റിയൻ

Malaiala

  Topónimo

വിയന്റിയൻ

  1. Vientiane.