സോപ്പ്

Malaiala

  Substantivo

സോപ്പ്

  1. Xabón, xabrón.