අඟහරුවාදා

Cingalés

  Substantivo

අඟහරුවාදා

  1. (Tempo) Martes.