ග්‍රීසිය

Cingalés

  Topónimo

ග්‍රීසිය

  1. Grecia.