බොස්‍නියා සහ හර්‍සෙගොවිනා

Cingalés

  Topónimo

බොස්‍නියා සහ හර්‍සෙගොවිනා

  1. Bosnia-Hercegovina.