က္ယူးဘား

Birmano

  Topónimo

က္ယူးဘား

  1. Cuba.

Variantes