កម្ពុជា

Khmer

  Topónimo

កម្ពុជា (gəmbpŭjīə)

  1. Camboxa.