គ្រាប់ភ្នែក

Khmer

  Substantivo

គ្រាប់ភ្នែក

  1. (Anatomía) Córnea.
  2. (Anatomía) Globo ocular.