ចាម៉ៃកា

Khmer

  Topónimo

ចាម៉ៃកា

  1. Xamaica.