ថ្ងៃច័ន្ទ

Khmer

  Substantivo

ថ្ងៃច័ន្ទ (tngai jŭn)

  1. (Tempo) Luns.