ថ្ងៃអង្គារ

Khmer

  Substantivo

ថ្ងៃអង្គារ (tngai ongīă)

  1. (Tempo) Martes.