ថ្ងៃអាទិត្យ

Khmer

  Substantivo

ថ្ងៃអាទិត្យ (tngai ādteut)

  1. (Tempo) Domingo.