បុតស្វាណា

Khmer

  Topónimo

បុតស្វាណា

  1. Botswana.