បូស្នៀ និង ហេហ្សេហ្គូវីណា

Khmer

  Topónimo

បូស្នៀ និង ហេហ្សេហ្គូវីណា

  1. Bosnia-Hercegovina.