ប៊ុលហ្គារី

Khmer

  Topónimo

ប៊ុលហ្គារី

  1. Bulgaria.