ប៊្រុយណេ

Khmer

  Topónimo

ប៊្រុយណេ

  1. Brunei.