មួយលាន

Khmer

  •   Pronuncia: /muːə̯j liːə̯n/ (AFI)

  Número cardinal

មួយលាន

  1. Millón.