រូបសាស្ដ្រ

Khmer

  Substantivo

រូបសាស្ដ្រ

  1. (Física) Física.